วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล, คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์, คณะนิติศาสตร์